I.MX233 11X11 169BGA CU QUAL at ASE-CL

更新时间 2016-08-16

PRODUCT AND PROCESS CHANGE NOTIFICATION Generic Copy. ISSUE DATE: 25-Jun-2010. NOTIFICATION: 14258. TITLE: I.MX233 11X11 169BGA CU QUAL at ASE-CL. EFFECTIVE DATE: 23-Sep-2010. DEVICE(S) ...

类型 文档标题 格式 版本 文件大小 下载次数
英文文档 I.MX233 11X11 169BGA CU QUAL at ASE-CL pdf REV 0 26.76KB 304